Usługi oferowane przez Diligentia Finanse

Usługi finansowe i doradcze:

 • outsourcing stanowiska dyrektora finansowego
 • sporządzanie i przegląd prognoz finansowych (sporządzanie budżetów, forecastów) wraz z analizą wykonania
 • raporty finansowe na zlecenie, wg wymogów zarządu, inwestorów, kontrolerów
 • przeprowadzanie analiz ekonomiczno-finansowych,
 • doradztwo rachunkowe i ekonomiczne

Pośrednictwo leasingowe:

 • dzięki współpracy z bankami i instytucjami finansowymi, Diligentia ma możliwość zaproponowania najlepszej oferty dostosowanej do potrzeb użytkownika
 • profesjonalna pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji
 • doradztwo w zakresie księgowej i podatkowej optymalizacji

Pozyskiwanie w pozyskaniu finansowania – kredyty:

 • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego – kredyty, pożyczki bankowe
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do banku

 

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • raportowania finansowego dla celów księgowych i zarządczych
 • obsługa podatkowa w zakresie przygotowywania dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń i deklaracji podatkowych
 • przeglądu dokumentacji księgowej i procedur księgowych
 • dokonywanie przeglądów struktury organizacyjnej firm, systemów księgowych i stosowanych przez nie systemów kontroli wewnętrznej
 • dokonywanie przeglądów planu kont z punktu widzenia rachunkowości zarządczej

usługi płacowe i kadrowe w zakresie:

 • miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń z uwzględnieniem obciążeń podatkowo-ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika oraz sporządzanie list płac
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilno – prawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w imieniu pracodawcy
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
 • kontakty z ZUS oraz organami podatkowymi i innymi instytucjami
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

badanie sprawozdań finansowych, usługi poświadczające:

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
 • dokonywanie przeglądów i prezentacji danych finansowych zawartych w prospektach emisyjnych spółek starających się o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego,
 • dokonywanie przeglądów działalności firm i sporządzanie biznes planów,
 • dokonywanie przeglądów struktury organizacyjnej firm, systemów księgowych i stosowanych przez nie systemów kontroli wewnętrznej,