Usługi finansowe

Oferujemy usług doradcze z zakresu finansów, zarządzania oraz rachunkowości, a naszą siłą jest grupa doświadczonych specjalistów specjalizujących się w następujących obszarach:

  • finanse i księgowość,
  • leasing
  • finansowanie zewnętrzne
  • komputerowe systemy zarządcze i rachunkowe

 

Zakres naszego działania:

ico_referencje Outsourcing stanowiska dyrektora finansowego

ico_referencje Usługi doradcze i analityczne:

• sporządzanie i przegląd prognoz finansowych (sporządzanie budżetów, forecastów) wraz z analizą wykonania
• raporty finansowe na zlecenie, wg wymogów zarządu, inwestorów, kontrolerów
• analizy ekonomiczne (analiza wskaźnikowa, analiza wspomagania operacyjnego, analiza pozycji przedsiębiorstwa, analiza strategiczna)
• analizy finansowe (analizy przychodów, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa, analiza kosztów, analiza płynności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa)

ico_referencje Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• raportowanie finansowe dla celów księgowych i zarządczych
• obsługa podatkowa w zakresie przygotowywania dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń i deklaracji podatkowych
• przeglądy dokumentacji księgowej i procedur księgowych
• dokonywanie przeglądów struktury organizacyjnej firm, systemów księgowych i stosowanych przez nie systemów kontroli wewnętrznej
• dokonywanie przeglądów planu kont z punktu widzenia rachunkowości zarządczej

ico_referencje Usługi płacowe i kadrowe:

• miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń z uwzględnieniem obciążeń podatkowo-ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika oraz sporządzanie list płac
• sporządzanie i rozliczanie umów cywilno – prawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło
• przygotowanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w imieniu pracodawcy
• zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
• kontakty z ZUS oraz organami podatkowymi i innymi instytucjami
• prowadzenie akt osobowych pracowników
• sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy
• przygotowywanie sprawozdań statystycznych